string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 52Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 sierpnia 2019w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2020 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 j.t.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Uchwała nr 52
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 sierpnia 2019


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 j.t.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,


                                                         uchwala się co następuje:
 
 
§ 1. Zarząd Powiatu w Chełmnie, przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2020 rok, przyjmuje następujące metody kalkulacji:
 
1. Zasady planowania dochodów:
1.dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
a) z majątku powiatu – w wysokości wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości,
b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych -  w wysokości wynikających z wydanych decyzji,
c) pozostałe dochody – wysokości 100 % przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł dochodów w 2019 r.
 
2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:
1) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2020 rok są:
a) zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2019 r., zgodne ze stałą etatyzacją,
b) wynagrodzenie nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrost dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji należy przyjąć stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 1 września 2019 r.,
c) finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (w wysokości minimalnego 0,8 % wskaźnika określonego w ustawie  Karta Nauczyciela - art. 70a), planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
d) finansowanie zadań z zakresu pomocy zdrowotnej nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
e) finansowanie zadań z zakresu tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli,
f) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych – skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2019 r, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.450,00 zł – wynagrodzenie zasadnicze, w przeliczeniu na pełen etat.
 
2) Wskaźniki do przygotowania projektu budżetu na 2020 r. dla jednostek oświatowych:
a) dla wynagrodzeń dla nauczycieli – 0% wzrostu od stycznia 2020 r.
b) dla pracowników administracji i obsługi  planowany wzrost o 250 zł na etat, środki do budżetu zostaną wprowadzone w miesiącu maju 2020 r. po rozliczeniu wyniku finansowego za 2019 r. i oszacowaniu możliwości finansowych powiatu na 2020 r.
 
3) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2019 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych – pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5 %.
 
4) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe i Fundusz Pracy.
 
5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.229,30 zł na jeden etat kalkulacyjny, natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)  i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, dla emerytów wg obowiązujących przepisów.
 
6) Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.
 
6) Podstawą planowania wydatków na 2020 r. przez domy pomocy społecznej, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r. oraz planowanych wpływów z gmin na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.
 
7) Wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem energii (między innymi takie jak: zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia, naprawy, podatki i opłaty) należy planować wg faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100 % planowego wykonania w 2019 r. Do kalkulacji nie należy brać pod uwagę poniesionych wydatków w roku 2019 o charakterze jednorazowym.
 
8) Wydatki na energię (§ 4260) należy planować wg faktycznych potrzeb i zawartych umów , jednak na poziomie nie przekraczającym 115 % planowanego wykonania  w 2019 r.
 
§ 2. Zabezpiecza się środki finansowe na remonty bieżące budynków będących własnością powiatu, na remonty bieżące dróg powiatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na 2020 r. Zgłoszenia ewentualnych potrzeb w w/w zakresie należy dokonać odrębnym pismem.
 
§ 3. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.
 
§ 4. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 300.000 zł na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ w Chełmnie.
 
§ 5. Postanowienia ogólne:
1. Nadrzędne zasady obowiązujące przy konstrukcji projektu budżetu na 2020 r. :
a) wydatki bieżące nie mogą  przekraczać dochodów bieżących ( wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych),
b) w projekcie budżetu zostanie zaplanowana nadwyżka budżetowa, która przeznaczona
będzie na spłaty zobowiązań (w wysokości wymagalnych do spłaty w 2020 r. rat należności głównej od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Zaplanowanie nadwyżki budżetowej jest priorytetem przed innymi fakultatywnymi wydatkami budżetu powiatu.
2. Wszelkie wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia planowanych wydatków do niezbędnych.
 
§ 6. Przyjmuje się wzór formularza do opracowania wniosków budżetowych, stanowiący załączniki numer: 1, 2, 2a,2b,2c, 3,3a,3b,3c,4,5,6.7.
 
§ 7.Powiatowe jednostki organizacyjne oraz jednostki wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej (powiatowe służby, inspekcje i straże) oraz naczelnicy wydziałów  starostwa powiatowego do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów i wydatków ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz szczególną kalkulację funduszu wynagrodzeń.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się:
1. Skarbnikowi Powiatu,
2. Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego,
3. Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu

/-/ Zdzisław Gamański
 
 
  
załącznik do uchwały (1730kB) plik
 
 
 
 
 
 
   
                                                                     Uzasadnienie
 
              Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2020 r. rząd zakłada, że realne tempo wzrostu PKB w w latach 2019 i 2020 r. wyniesie odpowiednia 4 % i 3,7 %,  a średnioroczna dynamika wzrostu cen towarów i usług, czyli inflacja o 2,5 %. Przyjęto ponadto, że rejestrowane bezrobocie na koniec 2020 r. spadnie do poziomu 5,1 % ( z 5,6 %).
            Wg projektu dynamika nominalnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wyniesie 6,00 %. Zgodnie z założeniami w przyszłym roku, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020  - 106,00 % w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia na 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej na rok 2020 z 2.250 zł na 2.450 zł (wzrost o 8,9 %).
             Wstępnie planuje się 250 zł  podwyżki na każdy etat  pracowników administracji i obsługi. Wyliczenie kwoty podwyżek na osobnym załączniku, bez wprowadzania niniejszych kwot do planu finansowego. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, Zarząd Powiatu podejmie po otrzymaniu wskaźników budżetowych do projektu budżetu na 2020 r. od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i oszacowaniu możliwości finansowych budżetu powiatu. W materiałach planistycznych należy uwzględnić wzrost płac pracowników do wysokości planowanego najniższego wynagrodzenia tj. do kwoty 2.450 zł (wynagrodzenie zasad.) na etat. Wydatki rzeczowe pozostają na poziomie roku 2019 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (30 sierpnia 2019, 09:55:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1886