string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 6Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 grudnia 2018zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2027Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j.t.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 j.t.).

Uchwała nr 6
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 grudnia 2018


zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j.t.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 j.t.).


                                                      Zarządu Powiatu Chełmińskiego
                                                          uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XXIII/199/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego       z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu Chełmińskiego na lata  2018-2027: 1) Nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
                                    

uzasadnienie (27kB) pdf
załącznik nr 1 (109kB) pdf                          
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366,  poz.1669, poz. 1693, poz. 2245. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1349, poz.1432. 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (11 lutego 2019, 13:21:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2149