string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 5Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIII/198/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2018.

Uchwała nr 5
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIII/198/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2018.


                                                 Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                      uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/198/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018: dokonuje się zmian w załącznikach: - Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, - Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, - Dotychczasowy załącznik nr 6 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
                                                     

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański    

uzasadnienie (42kB) pdf
załącznik nr 1 (42kB) pdf
załącznik nr 1a (81kB) pdf
załącznik nr 2 (64kB) pdf
załącznik nr 2a (330kB) pdf
załącznik nr 3 (26kB) pdf

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018, poz.62, poz. 1000, 1366, poz. 1669, 1693.

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (11 lutego 2019, 13:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2206