string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 2Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 listopada 2018zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński

Uchwała nr 2
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 listopada 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński


                                              Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                   uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 289/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, § 2 otrzymuje brzmienie:
 
,,§ 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
1.       surdopedagogika,
2.       tyflopedagogika,
3.       integracja sensoryczna,
4.       nauczanie fizyki, w tym fizyki z astronomią,
5.       doradztwo zawodowe i personalne,
6.       odzieżownictwo,
7.       grafika komputerowa i multimedialna,
8.       wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
9.       wczesna interwencja logopedyczna,
10.   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
11.   edukacja i terapia osób z autyzmem,
12.   edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
13.   rolnictwo.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół                                 i placówek.                          
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański                                         
 
 
 
1. Zmiany wymienionego rozporządzenia ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1973.
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (11 lutego 2019, 12:16:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2241