string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 1Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 listopada 2018zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z poźn. zm.)1

Uchwała nr 1
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 listopada 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z poźn. zm.)1


                                               Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                  uchwala, co następuje:
 
§ 1. W  Uchwale  Nr  288/2018  Zarządu   Powiatu   Chełmińskiego  z  dnia  28   lutego  2018 r.            w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr 303/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr 328/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r., Załącznik do ww. Uchwały ,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok” otrzymuje brzmienie:
 
,, Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok.
 
I. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie                      – 6.784 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 700 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 1.000 zł
3)      kursy kwalifikacyjne i dokształcające – 1.217 zł
4)      kursy i szkolenia – 2.178 zł
5)      serwisy prawne – 1.689 zł.
 
II.   Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 11.028 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 210 zł
2)      kursy i szkolenia – 8.240 zł
3)      przejazdy nauczycieli – 2.078 zł
4)      serwisy prawne – 500 zł.
 
III.   Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –    
         11.956 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 770 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 2.700 zł
3)      kursy i szkolenia – 4.510 zł
4)      przejazdy nauczycieli – 1.976 zł
5)      serwisy prawne – 2.000  zł.
 
 
IV.    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 23.192 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 280 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 12.000 zł
3)      kursy i szkolenia – 5.926 zł
4)      przejazdy nauczycieli – 1.086 zł
5)      materiały szkoleniowe i informacyjne – 1.000 zł
6)      serwisy prawne – 2.900 zł.
 
V.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 2.570 zł, w tym:
 
1)        dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 1.000 zł
2)        kursy kwalifikacyjne i doskonalące – 800 zł
3)        kursy i szkolenia  – 770 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
    
 
 
 
1Zmiany wymienionego rozporządzenia ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1973.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (11 lutego 2019, 12:09:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2264