string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 337/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 31 października 2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chełmińskiego w 2019 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) , art. 4 ust. 1 pkt 1b , pkt 22a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) ,

Uchwała nr 337/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 31 października 2018


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chełmińskiego w 2019 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) , art. 4 ust. 1 pkt 1b , pkt 22a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) ,


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chełmińskiego w 2019 roku.

§ 2.
Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański


1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r. poz. 1467;
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1365.


Załącznik do uchwały - Ogłoszenie o konkursie (40kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Arendt-Pera
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2018, 14:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460