string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 331/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 sierpnia 2018w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2019 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 j.t.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje:

Uchwała nr 331/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 j.t.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje:§ 1. Zarząd Powiatu w Chełmnie, przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2019 rok, przyjmuje następujące metody kalkulacji:

1. Zasady planowania dochodów:
1.dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
a) z majątku powiatu – w wysokości wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości,
b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych -  w wysokości wynikających z wydanych decyzji,
c) pozostałe dochody – wysokości 100 % przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł dochodów w 2018 r.

2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:
1) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2019 rok są:
a) zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2018 r., zgodne ze stałą etatyzacją,
b) wynagrodzenie nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrost dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji należy przyjąć stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 1 września 2018 r.,
c) finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (w wysokości minimalnego 0,8 % wskaźnika określonego w ustawie  z dnia 1 stycznia 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych, planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
d) finansowanie zadań z zakresu pomocy zdrowotnej nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
e) finansowanie zadań z zakresu tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli,
f) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych – skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2018 r, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.220,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat).

2) Wskaźniki do przygotowania projektu budżetu na 2019 r. dla jednostek oświatowych:
a) dla wynagrodzeń dla nauczycieli – 5% wzrostu od stycznia 2019 r.
b) dla pracowników administracji i obsługi  planowany wzrost o 200 zł na etat, środki do budżetu zostaną wprowadzone w miesiącu maju 2019 r. po rozliczeniu wyniku finansowego za 2018 r. i oszacowaniu możliwości finansowych powiatu na 2019 r.

3) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2018 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych – pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5 %.

4) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe i Fundusz Pracy.

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł na jeden etat kalkulacyjny, natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)  i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, dla emerytów wg obowiązujących przepisów.

6) Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.

6) Podstawą planowania wydatków na 2019 r. przez domy pomocy społecznej, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r. oraz planowanych wpływów z gmin na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.

7) Wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych (między innymi takie jak: zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, energii, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia, naprawy, podatki i opłaty) należy planować wg faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100 % planowego wykonania w 2018 r. Do kalkulacji nie należy brać pod uwagę poniesionych wydatków w roku 2018 o charakterze jednorazowym.

8) W przypadku nowoutworzonych jednostek  budżetowych  powstałych od 1.08.2018 r. tj. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chełmnie i w Unisławiu, wydatki rzeczowe wprowadzamy do budżetu na podstawie planowanego zużycia energii, zakupu usług, zakupu materiałów i innych niezbędnych wydatków.

§ 2. Zabezpiecza się środki finansowe na remonty bieżące budynków będących własnością powiatu, na remonty bieżące dróg powiatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na 2019 r. Zgłoszenia ewentualnych potrzeb w w/w zakresie należy dokonać odrębnym pismem.

§ 3. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.

§ 4. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 300.000 zł na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ w Chełmnie.

§ 5. Postanowienia ogólne:
1. Nadrzędne zasady obowiązujące przy konstrukcji projektu budżetu na 2019 r. :
a) wydatki bieżące nie mogą  przekraczać dochodów bieżących ( wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych),
b) w projekcie budżetu zostanie zaplanowana nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłaty zobowiązań (w wysokości wymagalnych do spłaty w 2019 r. rat należności głównej od zaciągniętych kredytów i pożyczek i rat wynikających z umowy leasingowej). Zaplanowanie nadwyżki budżetowej jest priorytetem przed innymi fakultatywnymi wydatkami budżetu powiatu.
2. Wszelkie wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia planowanych wydatków do niezbędnych.

§ 6. Przyjmuje się wzór formularza do opracowania wniosków budżetowych, stanowiący załączniki numer: 1, 2, 2a,2b,2c, 3,3a,3b,3c,4,5,6.7.

§ 7.Powiatowe jednostki organizacyjne oraz jednostki wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej (powiatowe służby, inspekcje i straże) oraz naczelnicy wydziałów  starostwa powiatowego do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów i wydatków ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz szczególną kalkulację funduszu wynagrodzeń.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się:
1. Skarbnikowi Powiatu,
2. Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego,
3. Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego Zarządu Powiatu:

Zdzisław Gamański

Załącznik nr 1 - Wzór formularza do opracowania wniosków budżetowych (1734kB) plik
Naliczenie subwencji oświatowej na 2019 rok (46kB) plik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, 1432.

metryczka


Odpowiada za treść: Janina Siemiątkowska
Opublikował: Dariusz Banach (3 września 2018, 12:56:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 550