string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 330/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 sierpnia 2018w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2018 rok, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I półrocze 2018 rok.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)1) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 tj.)2)

Uchwała nr 330/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2018 rok, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I półrocze 2018 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)1) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 tj.)2)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu w Chełmnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2018 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały,
2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2018 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały,
3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I półrocze 2018 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

Załącznik 1 - Informacja Zarządu za I półrocze 2018 z załącznikami (2805kB) pdf
Załącznik 2 - WPF za I półrocze 2018 (683kB) pdf
Załącznik 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ I kw. 2018 r (126kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1349.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018, poz.62, poz. 1000, 1366.

metryczka


Odpowiada za treść: Janina Siemiątkowska
Opublikował: Dariusz Banach (30 sierpnia 2018, 08:51:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461