string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 326/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 1 sierpnia 2018w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ladies Jazz Night – koncert Kingi Głyk” przez Fundację Muzeum Ziemi Chełmińskiej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)1) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)2)

Uchwała nr 326/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 1 sierpnia 2018


w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ladies Jazz Night – koncert Kingi Głyk” przez Fundację Muzeum Ziemi Chełmińskiej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)1) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)2)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje

§ 1. Uznaje się celowość realizacji zadania publicznego pn. „Ladies Jazz Night – koncert Kingi Głyk”, szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Fundację Muzeum Ziemi Chełmińskiej w dniu 23 lipca 2018 r.

§ 2. Postanawia się zamieścić ofertę realizacji zadania publicznego, o której mowa w § 1, wraz z informacją o możliwości składania uwag, na okres 7 dni:
 - w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
 - na stronie internetowej www.powiat-chelmno.pl

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/Zdzisław Gamański/


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1349.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz.723.

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Ćwik
Opublikował: Dariusz Banach (1 sierpnia 2018, 14:43:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468