string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 319/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 czerwca 2018w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 995 ze zm.)1, art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)2, art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967), w związku z wnioskiem Pani Pauliny Darii Świadek

Uchwała nr 319/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 995 ze zm.)1, art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)2, art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967), w związku z wnioskiem Pani Pauliny Darii Świadek         Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Pauliny Darii Świadek, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1.     Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący Komisji – Tadeusz Derebecki,
2.     Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Joanna Rek,
3.     Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie – Aleksandra Głowacka,
4.     Eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:               
     - Katarzyna Brożek,
     - Emilia Janina Kasica.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                     
 
 
            Przewodniczący Zarządu Powiatu      
                                                                                 Zdzisław Gamański
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (27 czerwca 2018, 15:21:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460