string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 310Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 25 kwietnia 2018w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej Powiat Chełmiński w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)[1] oraz § 2 uchwały nr XII/102/08 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia powiatu chełmińskiego do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w charakterze członka wspierającego

Uchwała nr 310
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej Powiat Chełmiński w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)[1] oraz § 2 uchwały nr XII/102/08 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia powiatu chełmińskiego do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w charakterze członka wspierającego


                                                           Zarząd Powiatu
                                                      uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyznaczyć Wicestarostę Chełmińskiego do reprezentowania Powiatu Chełmińskiego
w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
 
§ 2. Wyznaczyć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do reprezentowania Powiatu Chełmińskiego w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, w zastępstwie osoby wskazanej w § 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 87 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej Powiat Chełmiński w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (26 kwietnia 2018, 14:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484