string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 311Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 25 kwietnia 2018w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.)[1], art. 46 ust. 3 i art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)[2]

Uchwała nr 311
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.)[1], art. 46 ust. 3 i art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)[2]


                                                    Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                        uchwala co następuje
 
 
§ 1. 1. Z dniem 8 maja 2018 r. zatrudnia się Pana Jacka Misiołka na stanowisku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
2. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres 6 lat.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130


[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (26 kwietnia 2018, 14:42:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600