string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 304/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 11 kwietnia 2018w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.)1) , art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z Uchwałą Nr 283/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018

Uchwała nr 304/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 11 kwietnia 2018


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.)1) , art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z Uchwałą Nr 283/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018


Zarząd Powiatu Chełmińskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.

§ 2. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

/Wojciech Bińczyk/

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 130.

Załącznik do Uchwały Nr 304/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 11 kwietnia 2018 r.


Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018


L.p., Nazwa oferenta, Nazwa zadania konkursowego, Proponowana kwota dotacji (w zł):

1. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska w Chełmnie, Budujemy naszą chełmińską tożsamość, 1500 zł.

2. Stowarzyszenie Muzyczne ,,CHORUS CULMENSIS’’ w Chełmnie, Obóz szkoleniowy Chóru „Chorus Culmensis”, Koronowo, 20-22.04.2018 r. 1200 zł.

3. Unisławskie Stowarzyszenie Artystyczne z siedzibą w Unisławiu, Ze zbiorów dr Łęgi – pieśni ludowe wsi Grzybno i Głażewo z pocz. XX w. 1500 zł.

4. Fundacja ,,Twierdza Chełmno’’ w Dorposzu Szlacheckim, Święto Twierdzy Chełmno 2018, 3500 zł.

5. Lokalna Grupa Działania ,,Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu, III Rajd Pieszy „Fortyfikacje Twierdzy Chełmno - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem !”, 2000 zł.

6. Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych ,,Światełko Nadziei’’ w Chełmnie, Z tradycją i naturą w rok kultury, 1500 zł.

7. Stowarzyszenie Kulturalne „PUZON’ z siedzibą w Chełmnie, „100 lat Wolnej Polski”. Spotkania Amatorskich Orkiestr Dętych – Chełmno`2018, 1800 zł.

8. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w Unisławiu, Organizacja IV Przeglądu Zespołów Lokalnych w Unisławiu, 1500 zł.

9. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie, Międzynarodowe Spotkania Seniorów, 1500 zł.

10. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia” z siedzibą w Parszczenicy, W między-czasie, w między-świecie. Dawne świętowanie na Ziemi Chełmińskiej – tradycja, zwyczaje, przesądy, 1500 zł.

11. Fundacja „Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kolasa” z siedzibą w Chełmnie, XIX Chełmiński Jarmark Jaszczurczy – Lato Dialogu Kultur, 2500 zł.

12. Fundacja Piękniejszego Świata z siedzibą w Skłudzewie, Warsztaty plastyczne dla Powiatu Chełmińskiego, 0 zł.

13. Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie, Kulturalna kawiarenka seniora „Cafe Senior”, 0 zł.

14. Fundacja Nowoczesny Konin z siedzibą w Koninie, „Znam zabytki sakralne mojego powiatu” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu chełmińskiego dla dzieci, 0 zł.

Razem: 20 000

Zgodnie z regulaminem konkursu, w przypadku przyznania dotacji na realizację zadania niższej niż wnioskowana, oferent może:
 a) złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania (korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania, stanowiącą załącznik nr 3 do Uchwały Nr 283/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 roku), przed podpisaniem umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu chełmińskiego
www.powiat-chelmno.pl
 b) odstąpić od zawarcia umowy, o czym powiadamia pisemnie Zarząd Powiatu Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.


metryczka


Odpowiada za treść: Maria Ratajczyk
Opublikował: Dariusz Banach (12 kwietnia 2018, 13:19:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602