string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 301Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 marca 2018w sprawie opinii dotyczącej budowy drogi gminnej w miejscowości Lisewo. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.[1]), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.[2])

Uchwała nr 301
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 marca 2018


w sprawie opinii dotyczącej budowy drogi gminnej w miejscowości Lisewo.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.[1]), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.[2])


                                                     Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                         uchwala, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie realizację zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Lisewo, z zastrzeżeniem § 2 i § 3.
 
§ 2.  Z uwagi na zaprojektowanie nowego przebiegu odcinka drogi powiatowej nr 1617C Lisewo – Działowo w obrębie skrzyżowania z projektowaną drogą gminną, należy niezwłocznie po zakończeniu realizacji inwestycji, bezpłatnie przekazać zarządcy drogi powiatowej nowo wybudowany odcinek drogi nr 1617C wraz z uregulowanymi prawnie gruntami, w celu właściwego zarządzania nimi.
 
§ 3. W sprawie szczegółowych parametrów technicznych oraz warunków wykonania skrzyżowań projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 1617C Lisewo – Działowo oraz drogą powiatową nr 1632C Lisewo – Mgoszcz, należy wystąpić o uzgodnienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 130


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (12 kwietnia 2018, 10:23:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483