string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 300Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 marca 2018w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm[1].)

Uchwała nr 300
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 marca 2018


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm[1].)


                                            Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                 uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za rok 2017 wraz z informacją   o stanie mienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Przedłożyć sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1 Radzie Powiatu Chełmińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. 2018 poz. 62


metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (12 kwietnia 2018, 10:16:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 505