string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 299Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 marca 2018w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu ustalenia rankingu projektów złożonych w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.)[1] oraz Uchwały nr 287/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu,

Uchwała nr 299
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 marca 2018


w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu ustalenia rankingu projektów złożonych w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.)[1] oraz Uchwały nr 287/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu,


                                                  Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                       uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu ustalenia rankingu projektów złożonych w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” w składzie:
1) Dariusz Śliwiński – przewodniczący,
2) Dorota Ćwik – sekretarz,
3) Krzysztof Poliwko – członek,
4) Maria Ratajczyk – członek.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
      
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (23 marca 2018, 09:11:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485