string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 298Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 marca 2018w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450), § 17 ust. 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018” przyjętego Uchwałą nr XXI/176/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r. oraz Uchwały nr 283/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018,

Uchwała nr 298
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 marca 2018


w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450), § 17 ust. 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018” przyjętego Uchwałą nr XXI/176/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r. oraz Uchwały nr 283/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018,


                                                   Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                       uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 w składzie:
1) Wojciech Bińczyk– przewodniczący,
2) Dorota Ćwik – sekretarz,
3) Jerzy Siemieniecki – członek, przedstawiciel organizacji pozarządowych
4) Maria Ratajczyk – członek.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
      
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
      
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (23 marca 2018, 09:07:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482