string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 292Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 marca 2018w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego polegającego na sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 420/48, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.[1]), art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.[2]) oraz § 1 Uchwały nr XXIV/205/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w Chełmnie, przy ul. Biskupiej

Uchwała nr 292
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 marca 2018


w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego polegającego na sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 420/48, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.[1]), art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.[2]) oraz § 1 Uchwały nr XXIV/205/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w Chełmnie, przy ul. Biskupiej


                                                    Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                       uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzić pierwszy przetarg ustny nieograniczony polegający na sprzedaży zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Chełmińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 420/48 o powierzchni 0,2682 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna przy ul. Biskupiej, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00029324/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie.
 
§ 2. Ustalić cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 na kwotę 1 164 000,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
 
§ 3. Ustanowić wadium za nieruchomość opisaną w § 1 na kwotę 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 
§ 4. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.:2018.130.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.:2018.50.


 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (23 marca 2018, 09:01:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358