string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 296Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 marca 2018w sprawie: planu kontroli w 2018 r. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017.1868 ze zm.)[1], art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn. zm.)[2],

Uchwała nr 296
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 marca 2018


w sprawie: planu kontroli w 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017.1868 ze zm.)[1], art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn. zm.)[2],


                                            Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                               uchwala, co następuje:
 
§1.
Zatwierdza się plan kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego                            w 2018 r. stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
załącznik do uchwały (14kB) excel
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130
 


[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. 2018.62
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (23 marca 2018, 08:55:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513