string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 297/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 marca 2018w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2018.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.)1)

Uchwała nr 297/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 marca 2018


w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2018.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.)1)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2018, zatrudnionego w publicznej szkole lub placówce prowadzonej przez Powiat Chełmiński, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki przeznaczone na nagrody pieniężne w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2018, będą pochodzić ze środków własnych powiatu, zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
Zdzisław Gamański


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 130.Regulamin - Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2018 (71kB) word

Formularz - Wniosek Dyrektora - zgłoszenie kandydata do Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2018 (58kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Ćwik
Opublikował: Dariusz Banach (22 marca 2018, 12:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526