string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 295/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 marca 2018w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.Na podstawie art.32 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017.1868 ze zm.)1) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.2018.160 ze. zm.)2), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018.393)

Uchwała nr 295/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 marca 2018


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Na podstawie art.32 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017.1868 ze zm.)1) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.2018.160 ze. zm.)2), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018.393)


Zarządu Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
3. Konkurs, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.
Konkurs, o którym mowa w §1 przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr XXIV/206/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 138.


Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia (69kB) word
Załącznik nr 2 - Regulamin konkursu (69kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (21 marca 2018, 15:06:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 323