string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 294/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 marca 2018w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2018”.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) , art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z Uchwałą Nr 277/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2018”.

Uchwała nr 294/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 marca 2018


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2018”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) , art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z Uchwałą Nr 277/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2018”.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego uchwala co następuje

§1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2018”.

§2. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/Zdzisław Gamański/

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 130.Załącznik do Uchwały Nr 294/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 marca 2018 r.

Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2018”.

1) MLKS „Nadwiślanin”: 8.000 zł
2) Chełmiński Klub Karate Kyokushin: 2.200 zł
3) KS „Chełminianka”: 8.200 zł
4) LKS „Victoria” Lisewo: 1.900 zł
5) LUKS: 6.100 zł
6) LKS „Kasztelan”: 3.300 zł
7) LKS „Pomowiec”: 2.400 zł
8) UKS „Culmen”: 3.300 zł
9) GKS „Błękitni” Podwiesk: 2.800 zł
10) Stowarzyszenie Unisław Team: 1.800 zł
11) KS „Nine Hills Chełmno”: 1.000 zł
12) UKS „Szkółka Piłkarska”: 1.800 zł
13) MCHKK: 1.700 zł
14) UKS „Brzózki” Brzozowo: 1.800 zł
15) KS „Unisłavia”: 3.700 zł
 
Zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku przyznania dotacji na realizację zadania niższej niż wnioskowana, oferent może:
a) złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania (korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania, stanowiącą załącznik nr 5 do Uchwały Nr 277/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku), przed podpisaniem umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wynikówna tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu chełmińskiego www.powiat-chelmno.pl
b) odstąpić od zawarcia umowy, o czym powiadamia pisemnie Zarząd Powiatu w Chełmnie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.


metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Beska
Opublikował: Dariusz Banach (14 marca 2018, 15:30:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440