string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 264Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 listopada 2017w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 882) oraz Rozporządzenia z dnia 8 lutego 2017 r. Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 468)

Uchwała nr 264
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 882) oraz Rozporządzenia z dnia 8 lutego 2017 r. Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 468)


                                                    Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                        uchwala co następuje
 
§1. Powołuje się Zespół Koordynujący Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, zwany dalej Zespołem.
 
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
a)      Ewa Wirosławska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
b)      Sławomir Cieślicki – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie,
c)      Dariusz Jach – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie,
d)      s. Urszula Wardowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
e)      Edyta Nalińska – pielęgniarka w Poradni Zdrowia Psychicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
f)       Adam Rożek – Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
g)      Monika Niewiarowska-Zych – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie,
h)      Aleksandra Świerczek – psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie,
i)       Dorota Beska – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 
2. Na przewodniczącego Zespołu wyznacza się Dorotę Beskę.
 
§ 3 Zadania i zasady działalności Zespołu określa Regulamin będący załącznikiem do niniejszej Uchwały.
§ 4 Traci moc Uchwała Nr 33 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     
 Przewodniczący Zarządu Powiatu
/Zdzisław Gamański/


załącznik do uchwały (14kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 marca 2018, 13:58:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519