string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 263Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 8 listopada 2017w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018-2027 Na podstawie 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1868) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.1)

Uchwała nr 263
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018-2027

Na podstawie 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1868) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.1)


                                                   Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                      uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018-2027 według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r.: poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r.: poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, po. 1475, poz.1529, poz. 1537
  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 marca 2018, 13:55:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 496