string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 291Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 lutego 2018w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego do zaciągania zobowiązań Na podstawie  § 4 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/199/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego  z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Chełmińskiego na lata 2018-2027 w związku z art.228 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.):

Uchwała nr 291
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego do zaciągania zobowiązań 

Na podstawie  § 4 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/199/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego  z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Chełmińskiego na lata 2018-2027 w związku z art.228 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.):


                                                      Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                         uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 2.  Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości kwot określonych w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 (Uchwała Nr XXIII/199/2017 r. z dnia 21.12.2017 r.)
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu              
w Chełmnie
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
                                                     
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (1 marca 2018, 14:38:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361