string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 289Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 lutego 2018w sprawie ustalenia maksymalnych  kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli   oraz   specjalności   i   formy   kształcenia,   naktóre dofinansowanie jest przyznawane Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych  ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat chełmiński

Uchwała nr 289
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie ustalenia maksymalnych  kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli   oraz   specjalności   i   formy   kształcenia,   naktóre dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych  ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat chełmiński


                                               Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                     uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie oraz maksymalne kwoty tego dofinansowania (za jeden semestr nauki):
1.       studia uzupełniające magisterskie – do 1.800,00 zł,
2.       studia podyplomowe – do 1.800,00 zł,
3.       studia doktoranckie – do 1.800,00 zł.
 
§ 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
1.       surdopedagogika,
2.       tyflopedagogika,
3.       integracja sensoryczna,
4.       nauczanie fizyki, w tym fizyki z astronomią,
5.       doradztwo zawodowe i personalne,
6.       odzieżownictwo,
7.       grafika komputerowa i multimedialna,
8.       wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
9.       wczesna interwencja logopedyczna,
10.   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
11.   edukacja i terapia osób z autyzmem,
12.   edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 
§ 3. Ustalenia, o których mowa w § 1 i 2 obowiązują w 2018 r.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół i placówek                          
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
 
                                                
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański                                         
 
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1973.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (1 marca 2018, 14:27:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377