string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 287/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 lutego 2018w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 7 i 21 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)1),

Uchwała nr 287/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 7 i 21 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)1),


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się regulamin powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu.

§ 2.
Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Karta projektu, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Karta budżetu projektu, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Formularz sprawozdania z realizacji projektu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/Zdzisław Gamański /

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 130.


Załączniki:
Regulamin konkursu (44kB) word
Karta projektu (54kB) word
Karta budżetu projektu (44kB) word
Sprawozdanie z realizacji projektu (81kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Ratajczyk
Opublikował: Dariusz Banach (1 marca 2018, 14:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434