string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 288Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 lutego 2018w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z poźn. zm.)1

Uchwała nr 288
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z poźn. zm.)1


                                                  Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                      uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje  się  plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego nauczycieli na 2018 rok.
 
§ 2. Plan określony w § 1 przewiduje środki finansowe zaplanowane przez dyrektora szkoły/placówki na dofinansowanie w części lub w całości kosztów  różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przejazdów nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, oraz spotkaniach metodycznych, i stanowi on załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
 
  
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Zdzisław Gamański
              
 
załącznik do uchwały (15kB) plik

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1973.
 
 
 
 
 
 
              
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (1 marca 2018, 14:18:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362