string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 285/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 lutego 2018w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r.” Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ) oraz Uchwały nr XXI/176/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”

Uchwała nr 285/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r.”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ) oraz Uchwały nr XXI/176/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018r.”

§ 2.
Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wzór oferty realizacji zadania oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1, określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.     

§ 5.
1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.
2. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.
3. Pisemne zgłoszenia, zawierające wymienione dane: nazwa organizacji lub podmiotu, imię i nazwisko wskazanej osoby z telefonem i/lub adresem email, wskazanie nazwy konkursu, podpis/pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub podmiotu, zgoda osoby wskazanej na udział w pracach komisji, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do dnia 4.04.2018r.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.130.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909.

Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe i regulamin (18kB) word
Karta oceny zadania publicznego (17kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Wirosławska
Opublikował: Dariusz Banach (1 marca 2018, 14:09:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479