string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 283/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 lutego 2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) , art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i § 8 ust. 1 pkt 1 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018” przyjętego Uchwałą nr XXI/176/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r.

Uchwała nr 283/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 lutego 2018


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) , art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i § 8 ust. 1 pkt 1 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018” przyjętego Uchwałą nr XXI/176/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r.Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje
 
§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 roku.
§2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§4. Wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania (korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
§7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
       Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
   /Zdzisław Gamański/


metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (21 lutego 2018, 11:53:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340