string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 278/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 stycznia 2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)1) i § 8 ust. 1 pkt 1 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018” przyjętego Uchwałą nr XXI/176/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r.

Uchwała nr 278/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 stycznia 2018


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)1) i § 8 ust. 1 pkt 1 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018” przyjętego Uchwałą nr XXI/176/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”.

§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania (korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/Zdzisław Gamański/1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 573, 1909.


Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia i regulamin (81kB) word
Załącznik nr 2 - Wzór oferty (208kB) word
Załącznik nr 3 - Wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania (158kB) word
Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (195kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Beska
Opublikował: Dariusz Banach (25 stycznia 2018, 12:21:44)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (25 stycznia 2018, 12:36:02)
Zmieniono: poprawienie opisu załącznika nr 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 443