string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 259Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 października 2017zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XV/131/2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2017.

Uchwała nr 259
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XV/131/2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2017.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017:
dokonuje się zmian w załącznikach: - Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, - Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, - Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański    

załącznik nr 1 (49kB) pdf
załącznik nr 1a (77kB) pdf
załącznik nr 2 (64kB) pdf
załącznik nr 2a (276kB) pdf
załącznik nr 3 (25kB) pdf

1. Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. 2016 r., poz. 1948 poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537.

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (6 listopada 2017, 14:06:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507