string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 256Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 października 2017w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2018 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)1, art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)2,

Uchwała nr 256
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 października 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2018 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)1, art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)2,Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2018 roku.

§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


załącznik do uchwały (34kB) word

1 Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r. poz.1860; 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz.60 oraz poz. 573.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 listopada 2017, 09:03:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510