string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 255Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 października 2017w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817) w związku z art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1769) oraz Uchwały nr XIV/118/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”

Uchwała nr 255
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 października 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817) w związku z art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1769) oraz Uchwały nr XIV/118/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”


                                                   Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                      uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej.
 
§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wzór oferty realizacji zadania oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1, określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.  
 
§ 5. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.
2.W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.
3.Pisemne zgłoszenia, zawierające wymienione dane: nazwa organizacji lub podmiotu, imię i nazwisko wskazanej osoby z telefonem i/lub adresem email, wskazanie nazwy konkursu, podpis/pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub podmiotu, zgoda osoby wskazanej na udział w pracach komisji, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do dnia 30.11.2017r.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


załącznik do uchwały (22kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 listopada 2017, 08:59:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544