string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 254Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 października 2017zmieniająca   Uchwałę   w   sprawie   ustalenia   maksymalnych   kwot  dofinansowania opłat za   kształcenie   nauczycieli    pobieranych   przez   szkoły   wyższe   i   zakłady kształcenia   nauczycieli    oraz     specjalności     i     formy     kształcenia,   na   które dofinansowanie jest przyznawane Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych  ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat chełmiński

Uchwała nr 254
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 października 2017


zmieniająca   Uchwałę   w   sprawie   ustalenia   maksymalnych   kwot  dofinansowania opłat za   kształcenie   nauczycieli    pobieranych   przez   szkoły   wyższe   i   zakłady kształcenia   nauczycieli    oraz     specjalności     i     formy     kształcenia,   na   które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych  ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat chełmiński


                                              Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                   uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 208/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2017 r w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, zmienionej Uchwałą Nr 219/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą Nr 236/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 lipca 2017 r., § 2 otrzymuje brzmienie:
 
,,§ 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
1.       surdopedagogika,
2.       tyflopedagogika,
3.       doradztwo zawodowe i coaching kariery,
4.       neurologopedia,
5.       integracja sensoryczna,
6.       technologia żywności i żywienie człowieka,
7.       fizyka z astronomią,
8.       wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna,
9.       historia i wiedza o społeczeństwie,
10.   zarządzanie oświatą,
11.   doradztwo zawodowe i personalne,
12.   informatyka,
13.   oligofrenopedagogika,
14.   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
15.   rewalidacja i terapia dzieci z autyzmem,
16.   porozumienie bez przemocy i komunikacja,
17.   rolnictwo,
18.   odzieżownictwo dla nauczycieli.”
 
§ 3. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół i placówek.                          
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański                                         
 
 
1Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1973.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 listopada 2017, 08:54:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 502