string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 253Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 17 października 2017w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych             ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)

Uchwała nr 253
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 17 października 2017


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych             ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)


                                               Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                               uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W  Uchwale  Nr  209/2017  Zarządu   Powiatu   Chełmińskiego  z  dnia  28   marca   2017 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017
rok, w  Załączniku  do  ww. Uchwały  - ,,Plan  dofinansowania form doskonalenia zawodowego
 nauczycieli na 2017 rok”, pkt I otrzymuje brzmienie:
     
,,I.   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1-,,Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 6.972 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 800 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 1.900 zł
3)      kursy kwalifikacyjne i dokształcające – 1.583 zł
4)      kursy i szkolenia – 1.000 zł
5)      serwisy prawne – 1.689 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
1Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1973.
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 listopada 2017, 08:45:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 499