string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 252Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 września 2017w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Na podstawie art. 55, art.56 ust.1 pkt.2, art.58 ust.2 i 4, art.59 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późń. zm.)[1]

Uchwała nr 252
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 września 2017


w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie art. 55, art.56 ust.1 pkt.2, art.58 ust.2 i 4, art.59 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późń. zm.)[1]


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Umarza się kwotę 6 088,24 zł (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych  24/100 ) -  opłata za wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” za lata: 2001-2015 r., z tego:    1) należność główna – 3178,33  zł,
            2) odsetki z tytułu  należności Skarbu Państwa na dzień 27.09.2017 r.- 2860,31 zł,
            3) koszty upomnienia -49,60 zł.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Chełmińskiego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 


[1]. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260,z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089,poz.1475, poz. 1529, poz.157.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 listopada 2017, 15:15:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497