string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 251Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 września 2017w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814ze zm.[1])

Uchwała nr 251
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 września 2017


w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814ze zm.[1])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się następujące  zmiany do uchwały Nr 45/2015 Zarządu Powiatu w Chełmnie  z dnia 17 czerwca 2015r., zmienionej uchwałą Nr 158/2016 Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2016r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie:
W § 9 po ust.6 dodaje się ust.10 w brzmieniu:
„7. Na czas trwania projektu partnerskiego pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w ramach Zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych w okresie wrzesień 2017r. a sierpień 2020r. wdroży i przetestuje model wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi na terenie Powiatu Chełmińskiego, poprzez utworzenie nowych form pomocy i aktywizacji: dzienne centrum wsparcia, mieszkania wspomagane, grupy wsparcia dla osób i rodzin, zespoły wyjazdowe oraz zatrudni przewidzianą w projekcie kadrę. Odrębne szczegółowe regulaminy dla poszczególnych form pomocy, w tym Dziennego Centrum Wsparcia, Mieszkania Wspomaganego określą stosowne dokumenty realizacji projektu a wszelkie usługi, zatrudnienie, zlecenia i działania DCW będą realizowane w okresie trwania projektu, tj. nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020r.” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie       w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono: Dz.U. z 2016r, poz.1579, 1948, z 2017r. poz. 730, 935.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 listopada 2017, 14:43:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520