string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 249Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 września 2017w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z póżn. zm.)[1], art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)[2] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr 249
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 września 2017


w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z póżn. zm.)[1], art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)[2] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


      Zarząd Powiatu w Chełmnie
      uchwala co następuje:
 
§ 1.  Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”, zwanej dalej „projektem Programu”, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu w terminie od 14
do 25 września 2017 r.
 
§ 3. Konsultacje przeprowadza się z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§ 4. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu zostanie zamieszczona:
1) na stronie internetowej Starostwa www.powiat-chelmno.pl, w zakładkach: „Aktualności” i „Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego”,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa.
 
§ 5. Informacja o konsultacjach projektu Programu może być przekazywana dodatkowo
w inny sposób.
§ 6. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu Programu w następujących formach:
1) osobiście w siedzibie Starostwa, pokój nr 19 (w formie pisemnej bądź ustnej - do protokołu),
2) pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno,
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: d.beska@powiat-chelmno.pl ,
4) faksem na nr 56 677 24 21.
 
§ 7. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie, przez uczestnika konsultacji, następujących informacji:
1) nazwy organizacji,
2) adresu organizacji,
3) numeru KRS lub numeru wpisu do odpowiedniej ewidencji stowarzyszeń,
4) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 
§ 8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Sportu.
 
§ 9. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.              
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i 935.


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948,  Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 573.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 listopada 2017, 14:27:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 496