string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 248Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 września 2017w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań kwartalnych z wykonania planu finansowego. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)[1] oraz § 16 ust. 4 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie przyjętego Uchwałą Nr XII/140/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r., zmienionego Uchwałą Nr XV/126/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 248
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 września 2017


w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań kwartalnych z wykonania planu finansowego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)[1] oraz § 16 ust. 4 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie przyjętego Uchwałą Nr XII/140/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r., zmienionego Uchwałą Nr XV/126/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje
 
 
§1. Zobowiązuje się Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu
Chełmińskiego kwartalnych sprawozdań z wykonania planu finansowego, zobowiązań
i należności, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

§4. Traci moc Uchwała nr 137/12 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu w Chełmnie sprawozdań kwartalnych z wykonania planu finansowego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


załącznik do uchwały (30kB) word
[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 listopada 2017, 13:56:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484