string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 247Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 września 2017w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w zajęciach w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.[1]) oraz w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Uchwała nr 247
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 września 2017


w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w zajęciach w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.[1]) oraz w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodoweZarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Szczegółowy określający zasady rekrutacji i udziału w zajęciach w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1890
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 listopada 2017, 13:45:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480