string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 245Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 31 sierpnia 2017w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2018 r.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814 j.t.)[1] oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje:

Uchwała nr 245
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814 j.t.)[1] oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje:


§ 1. Zarząd Powiatu w Chełmnie, przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2018 rok, przyjmuje następujące metody kalkulacji:
 
1. Zasady planowania dochodów:
1.dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
a) z majątku powiatu – w wysokości wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości,
b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych -  w wysokości wynikających z wydanych decyzji,
c) pozostałe dochody – wysokości 100 % przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł dochodów w 2017 r.
 
2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:
1) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2018 rok są:
a) zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2017 r., zgodne ze stałą etatyzacją,
b) wynagrodzenie nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrost dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji należy przyjąć stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 1 września 2017 r.,
c) finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (w wysokości minimalnego % wskaźnika określonego w ustawie okołobudżetowej planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
d) finansowanie zadań z zakresu pomocy zdrowotnej nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
e) finansowanie zadań z zakresu tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli,
f) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych – skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2017 r,, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.080,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Decyzję o ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. dla pracowników administracji i obsługi, podejmie Zarząd Powiatu – po otrzymaniu wskaźników budżetowych do projektu budżetu na 2018 r. od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko- Pomorskiego i oszacowaniu możliwości finansowych budżetu powiatu.
 
2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2017 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych – pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5 %.
 
3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych , z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe i Fundusz Pracy.
 
4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł na jeden etat kalkulacyjny, natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)  i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, dla emerytów wg obowiązujących przepisów.
 
5) Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.
 
6) Podstawą planowania wydatków na 2018 r. przez domy pomocy społecznej, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r. oraz planowanych wpływów z gmin na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.
 
7) Wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych (między innymi takie jak: zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia, naprawy, podatki i opłaty) należy planować wg faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100 % planowego wykonania w 2017 r. Do kalkulacji nie należy brać pod uwagę poniesionych wydatków w roku 2017 o charakterze jednorazowym.
 
§ 2. Zabezpiecza się środki finansowe na remonty bieżące budynków będących własnością powiatu, na remonty bieżące dróg powiatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na 2018 r. Zgłoszenia ewentualnych potrzeb w w/w zakresie należy dokonać odrębnym pismem.
 
§ 3. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.
 
§ 4. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 300.000 zł na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ w Chełmnie.
 
§ 5. Postanowienia ogólne:
1. Nadrzędne zasady obowiązujące przy konstrukcji projektu budżetu na 2018 r. :
a) wydatki bieżące nie mogą  przekraczać dochodów bieżących ( wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych),
b) w projekcie budżetu zostanie zaplanowana nadwyżka budżetowa, która przeznaczona
będzie na spłaty zobowiązań (w wysokości wymagalnych do spłaty w 2018 r. rat należności głównej od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Zaplanowanie nadwyżki budżetowej jest priorytetem przed innymi fakultatywnymi wydatkami budżetu powiatu.
2. Wszelkie wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia planowanych wydatków do niezbędnych.
 
§ 6. Przyjmuje się wzór formularza do opracowania wniosków budżetowych, stanowiący załączniki numer: 1, 2, 2a,2b,2c, 3,3a,3b,3c,4,5,6.7.
 
§ 7.Powiatowe jednostki organizacyjne oraz jednostki wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej (powiatowe służby, inspekcje i straże) oraz naczelnicy wydziałów  starostwa powiatowego do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów i wydatków ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz szczególną kalkulację funduszu wynagrodzeń.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się:
1. Skarbnikowi Powiatu,
2. Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego,
3. Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu:
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz.935.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 listopada 2017, 13:30:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504