string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 244Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 31 sierpnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.[1]) oraz § 5 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114)

Uchwała nr 244
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 31 sierpnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.[1]) oraz § 5 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 79/11 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2011 r.                       w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego, zmienionej uchwałą nr 293/14 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)      § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
      „Panią Milenę Piaskowską – podinspektor ds. księgowości budżetowej”
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 


[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623; z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 listopada 2017, 13:25:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535