string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 1/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 6 grudnia 2006w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rokNa podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, póz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)

Uchwała nr 1/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, póz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwała, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr 274/06 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 15 listopada 2006 r., załącznik nr l otrzymuje brzmienie:
„Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok
I. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr l - „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie' w Chełmnie - 9.564 zł, w tym:
1) doradztwo metodyczne - 1.350 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli - 3.464 zł
3) szkolenia Rady Pedagogicznej - 1.000 zł
4) kursy dokształcające i szkolenia - 3.750 zł.
II. Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie - 12.400 zł, w tym:
1) doradztwo metodyczne - 2.600 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli - 3.800 zł
3) kursy dokształcające i szkolenia - 5.200 zł
4) szkolenia Rady Pedagogicznej - 800 zł.
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie -10.899 zł, w tym:
1) doradztwo metodyczne — l .600 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli - 4.800 zł.
3) kursy i szkolenia nauczycieli - 4.499 zł
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie - 21.572 zł, w tym:
1) doradztwo metodyczne - 800 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli - 3.400 zł
3) kursy doskonalenia zawodowego - 14.322 zł
4) szkolenia Rady Pedagogicznej - 850 zł
5) kursy kwalifikacyjne - 2.200 zł
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie - 2.000 zł, w tym:
1) kursy kwalifikacyj ne - l. 8 5 O zł
2) kursy i szkolenia - 150 zł.
VI. Dom Dziecka w Chełmnie - 2.508 zł, w tym:
1) kursy kwalifikacyjne - 800 zł
2) szkolenia Rady Pedagogicznej - 1.708 zł."

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (20 marca 2007, 14:18:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4637