string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 175Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2016w sprawie: udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t.) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Uchwała nr 175
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2016


w sprawie: udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t.) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§1. Postanawia się udzielić pożyczki w 2017 r. w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Rydygiera z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych.
 
§ 2. Końcowy termin spłaty pożyczki ustala się na dzień 30.12.2017 roku.
 
§ 3. Pożyczka nie jest oprocentowana.
 
§ 4.Szczegółowe warunki pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik do uchwały.
 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
  /-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (23 marca 2017, 12:33:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 529