string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 174Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia „diagnozy placówki opiekuńczo- wychowawczej/ rodzinnego domu dziecka” Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 30/1160/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r., dla konkursu w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Uchwała nr 174
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia „diagnozy placówki opiekuńczo- wychowawczej/ rodzinnego domu dziecka”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 30/1160/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r., dla konkursu w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się diagnozę placówki opiekuńczo-wychowawczej do projektu „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”. finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zastępca Przewodniczącego   Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2016, 14:54:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583