string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 172Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 1 grudnia 2016w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej Powiat Chełmiński w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)[1] oraz § 2 Uchwały Nr XIV/120/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia powiatu chełmińskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno w charakterze członka wspierającego

Uchwała nr 172
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 1 grudnia 2016


w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej Powiat Chełmiński w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)[1] oraz § 2 Uchwały Nr XIV/120/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia powiatu chełmińskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno w charakterze członka wspierającego


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się Pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego do reprezentowania Powiatu Chełmińskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno.
 
§ 2. Wyznacza się Panią Janinę Siemiątkowską – Skarbnika Powiatu do reprezentowania Powiatu Chełmińskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno, w zastępstwie osoby wskazanej w § 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2016 r . poz. 1579.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2016, 14:51:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 565