string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 170Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 listopada 2016zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat chełmiński

Uchwała nr 170
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 listopada 2016


zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat chełmiński


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 103/2016 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22 marca 2016 r w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, § 2 otrzymuje brzmienie:
 
,, § 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
1.      filologia angielska,
2.      diagnoza, dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna,
3.      reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych,
4.      zajęcia techniczne,
5.      surdopedagogika,
6.      tyflopedagogika,
7.      doradztwo zawodowe i coaching kariery,
8.      produkcja rolnicza i ogrodnicza,
9.      socjoterapia dzieci i młodzieży,
10.  neurologopedia,
11.  integracja sensoryczna,
12.  technologia żywności i żywienie człowieka,
13.  fizyka,
14.  wychowanie fizyczne,
15.  oligofrenopedagogika.”
 
§ 3. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół i placówek.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/  Zdzisław Gamański
 
 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1973.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2016, 14:40:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526