string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 169Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 listopada 2016zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1

Uchwała nr 169
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 listopada 2016


zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)1


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 104/2016 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok,
zmienionej Uchwałą Nr 128/2016 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 8 czerwca 2016 r.
Załącznik do ww. Uchwały - ,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
 nauczycieli na 2016 rok” otrzymuje brzmienie:
 
,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok.
 
I.         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 6.671 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 800 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 2.420 zł
3)     kursy kwalifikacyjne i dokształcające – 930 zł
4)     przejazdy nauczycieli – 246 zł
5)     serwisy prawne – 1.689 zł
6)     kursy i szkolenia – 586 zł.
 
II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 10.612 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 950 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 5.270 zł
3)     kursy i szkolenia – 2.300 zł
4)     przejazdy nauczycieli – 1.592 zł
5)     serwisy prawne – 500 zł.
 
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –
 11.153 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 1.550 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 5.800 zł
3)      kursy, szkolenia, warsztaty – 1.370 zł
4)      przejazdy nauczycieli – 500 zł
5)      serwisy prawne – 1.933 zł.
 
   
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 21.471 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 4.400 zł
3)      kursy i szkolenia – 11.473 zł
4)      serwisy prawne – 2.900 zł
5)      materiały szkoleniowe i informacyjne – 2.000 zł
6)      przejazdy nauczycieli – 248 zł.
 
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 4.984 zł, w tym:
 
- kursy i szkolenia – 4.984 zł.”
 
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1973.
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2016, 14:36:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554