string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 168Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 16 listopada 2016w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)1 oraz § 17 ust. 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016” przyjętego Uchwałą nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwała nr 168
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 16 listopada 2016


w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)1 oraz § 17 ust. 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016” przyjętego Uchwałą nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2015 r.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku w składzie:
1) Tadeusz Derebecki – przewodniczący,
2) Alicja Arendt-Pera –członek,
3) Michał Rosiński – członek,
4) Dorota Beska – członek.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
   
 
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszon
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2016, 14:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533